Kallelse till årsmöte

Hej alla GSLK:are
Härmed kallas ni alla medlemmar till årsmöte i Göteborgs Slalomklubb
 
Onsdagen 28 september kl 18.30
I Picadeli’s lokaler på översta våningen på Rullagergatan 6 i Göteborg (Gamlestaden)
Föredragslista
1. Mötets öppnande
2. Närvaroförteckning över närvarande medlemmar
3. Fråga om kallelse behörigt ägt rum
4.  Fastställande av dagordning
5. Val av ordförande för mötet
6. Val av sekreterare för mötet
7. Val av justeringsmän för att justera dagens protokoll
8.  Styrelsens verksamhetsberättelse
9. Revisorernas berättelse
10. Fastställande av resultat- och balansräkning 2015-16
11. Fastställa disponering av årets resultat.
12. Budget 2016-17
13. Fastställande av medlemsavgiften
14. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
15. Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter och suppleanter
16. Val av valberedning
17. Val av revisorer
18.  Behandling av motioner som väckts av styrelsen eller inlämnade till styrelsen av medlem
19.  Övriga frågor
20.  Mötets avslutande
Hjärtligt välkomna önskar styrelsen!
Okategoriserade